Cuenca Azul imagen aleatoria

30 de MAYO: MANIFESTACIÓN EN BARCELONA

El próximo 30 de mayo, a las 12h, la Plataforma en Defensa de L´Ebre ha convocado una manifestación en Barcelona en Plaça Urquinaona, para reclamar que el Plan Hidrológico de Cuenca contemple el caudal ecológico necesario para mantener el equilibrio ambiental del Delta del Ebro y bien sabido es que los caudales no los dan los embalses, sino los Ríos Vivos!

Esta demanda social de la gente del Delta, la queremos extender a toda la cuenca del Ebro, a las distintas organizaciones integradas en la red Cuenca Azul y afines, por lo que os invitamos a acudir a esta manifestación que esperamos sea multitudinaria.


Autobús Zaragoza: 656 666 091, 616 280 452 (tardes) | Autobús Huesca: 974 220 628

Nota de prensa | Más información


30 de MAYO, 12 h

MANIFESTACIÓN en BARCELONA

Plaça Urquinaona

¡RIOS CON AGUA: RIOS VIVOS!
¡LOS CAUDALES NO LOS DAN LOS EMBALSES SINO LOS RÍOS VIVOS!

Decálogo PDE

Estan construint, d’amagat i molt ràpidament, el transvasament del riu Ebre cap a Barcelona i València. Hem d’aconseguir el suport de la societat catalana i la intervenció de la Comissió Europea per aturar-lo. Volem una Catalunya equilibrada i un riu amb vida i amb aigua suficient per protegir el Delta i garantir el nostre futur.

Están construyendo, a escondidas y muy rápidamente, el trasvase del río Ebro hacia Barcelona y Valencia. Tenemos que conseguir el apoyo de la sociedad catalana y la intervención de la Comisión Europea para detenerlo. Queremos una Cataluña equilibrada y un río con vida y con agua suficiente para proteger el Delta y garantizar nuestro futuro.

DECÁLOGO

 1. l nou Pla Hidrològic de l’Ebre s’ha de redactar seguint criteris de la Comissió Europea per a, entre altres coses, modernitzar la gestió del Riu Ebre i adaptar-se als reptes del segle XXI. Porta divuit mesos de retard.
  El nuevo plan Hidrológico del Ebro ha de ser redactado según los criterios de la Comisión Europea para entre otras cosas, modernizar la gestión del río Ebro y adaptarse a los retos del siglo XXI
 2. Un dels objectius principals d’aquest Pla, és fixar un cabal ambiental “mínim” per a l’Ebre, essencial per mantenir un riu viu. Els tècnics i científics ja han definit una proposta de cabals fonamentada. Contràriament, per les informacions de què disposem, el “comitè de autoridades competentes” de la conca de l’Ebre està negociant un cabal “polític” sense cap justificació tècnica solvent. Sembla més un repartiment de l’aigua del Riu, que deixa el tram final amb una gran incertesa sobre el seu futur i posa en perill l’estabilitat del Delta.
  Uno de los objetivos principales de este plan es fijar un caudal ambiental “minimo” para el Ebro, esencial para mantener un río vivo. Los técnicos y científicos ya han definido una propuesta de caudales fundamentada. Contrariamente, y por las informaciones de las que disponemos, el Comité de Autoridades Competentes de la Cuenca del Ebro está negociando un caudal “político” sin ninguna justificación técnica solvente. Parece más un reparto del agua del río, que deja el tramo final con una gran incertidumbre acerca de su futuro y pone en peligro la estabilidad del Delta.
 3. Mentre patim aquest endarreriment, hi ha en marxa, Ebre amunt, 300.000 noves hectàrees de nous regadius, així com noves infraestructures hidràuliques que tindran l’impacte ambiental de dos transvasaments similars als que estaven contemplats al PHN del 2001.
  Mientras sufrimos este retraso, hay en marcha, Ebro arriba, unas 300 mil nuevas hectáreas de nuevos regadíos, así como nuevas infraestructuras hidráulicas que tendrán el impacto ambiental de dos trasvases similares a los que estaban planteados en el Plan Hidrológico del 2001.
 4. Hi ha en marxa les obres de dos canals justificats, formalment, com a de regadius. Un, desvia el Segre cap la conurbació metropolitana barcelonina i l’altre portarà l’Ebre cap al país valencià a través del canal Xerta-Sènia.
  Están en marcha las obras de dos canales justificados, formalmente, como de regadíos. uno, desvíaría el Segre hacia el área metropolitana barcelonesa y el otro llevaría| el Ebro hacia el País Valenciano a través del canal Xerta-Senia.
 5. Si no varia aquesta tendència de gestió, l’aplicació de la normativa europea, la Directiva Marc d’Aigua (DMA), a la conca de l’Ebre serà impossible. Serà inviable qualsevol mesura de protecció real i duradora per al Delta de l’Ebre.
  Si no cambia esta tendencia de gestión, la aplicación de la normativa europea, la Directiva Marco del Agua (DMA), a la cuenca del Ebro será imposible. Será inviable cualquier medida de protección real y duradera para el Delta del Ebro.
 6. Darrere de la gestió que s’està realitzant a la conca de l’Ebre hi ha una clara implicació en un model territorial basat en el desequilibri entre zones desenvolupades amb altes concentracions urbanístiques, generalment especulatives; i zones perifèriques amb alts valors mediambientals públics però amb les seves perspectives de desenvolupament seriosament compromeses per la pèrdua de disponibilitat dels recursos naturals.
  Detrás de la gestión que se está realizando en la cuenca del Ebro hay una clara implicación en un modelo territorial basado en el desequilibrio entre zonas desarrolladas con altas concentraciones urbanísticas, generalmente especulativas; y zonas periféricas con altos valores medioambientales públicos, pero con unas perspectivas de desarrollo seriamente comprometidas por|la pérdida de disponibilidad de sus recursos naturales.
 7. Aquesta problemàtica no és local, és general, i en el nostre cas és de País. L’Ebre, les Terres de l’Ebre, formem part de Catalunya. L’espoliació de l’Ebre i l’afectació a les seves Terres és un atac a Catalunya. Necessitem la implicació social i institucional catalana per aconseguir que s’apliquin les normatives europees (la DMA) en el nou Pla i quedin garantits uns cabals líquids i sòlids suficients per al manteniment del bon estat del Delta. De manera igual, demanem que es respecti la legislació europea a totes les conques de Catalunya, amb el compliment de cabals mediambientals i el retorn de cabal al Ter, per exemple.
  Esta problemática no es local, es general; y en nuestro caso es de País. El Ebro, las Tierras del Ebro, formamos parte de Cataluña. La expoliación del Ebro y la afectación en sus Tierras es un ataque a Cataluña. Necesitamos la implicación social e institucional catalana para conseguir que se apliquen las normativas europeas (la DMA) en el nuevo Plan| y queden garantizados unos caudales| líquidos y sólidos suficientes para el mantenimiento del buen estado del Delta. Del mismo modo, pedimos que se respete la legislación europea en todas las cuencas de Cataluña, con el cumplimiento de caudales medioambientales y el retorno de caudal al Ter, por ejemplo.
 8. La mobilització cívica és la millor manera d’aconseguir neutralitzar les pressions políticoeconòmiques que actualment condicionen la recuperació de l’Ebre i el seu Delta. Volem demostrar, una vegada més, que la gent que estimem el nostre territori i el nostre país serem capaços de mobilitzar-nos i lluitar per aconseguir el compliment d’una legalitat que en aquest cas significa el futur de l’Ebre.
  La movilización cíudadana es la mejor manera de conseguir neutralizar las presiones político-económicas que actualmente condicionan la recuperación del Ebro y su Delta. Queremos demostrar,una vez más, que la gente que amamos nuestro territorio y nuestro país seremos capaces de movilizarnos y luchar para conseguir el cumplimiento de una legalidad que en este caso significa el futuro del Ebro.
 9. L’Ebre forma part del patrimoni català. No ha de ser moneda de canvi de res i la seva integritat és un valor per a les futures generacions.
  El Ebro forma parte del patrimonio catalán. No tiene que ser moneda de cambio de nada y su integridad es un valor para las futuras generaciones.
 10. Us convidem el 30 de maig a omplir els carrers de Barcelona amb un crit a favor de l’Ebre, que també és Catalunya.
  Os invitamos el 30 de mayo a llenar las calles de Barcelona con un grito a favor del Ebro, que también es Cataluña.

1 comentario

 1. Marta de Santos dice:

  de las pocas calles que tiene Barcelona…¿dónde quedamos?